Wednesday, August 12, 2009


என் உயிர் தமிழ்.

நண்பனின் பரிவான
வார்த்தைகளில்என்னுயிர் தமிழ் தவழ்ந்து விளையாடுவதால்
ஏற்றுக் கொண்டேன்.
என்னுயிர் தோழனாக.
காலம் அனைத்தையும் மாற்றத்தக்கவல்லமை கொண்டது.
உலகின் விளிம்பில் ஒலிந்து கொண்டிருந்த அவனை
அடையாளம் காட்ட முகவரியானது
என் இனியத் தமிழ்.

என் தாய்

பிறப்பெனும் பிணிதந்து

மரணப் பதிவேட்டில்

பெயர்களை பதிக்கும்

பிரசவ இயந்திரம்

என் தாய்.

Friday, June 12, 2009

மலைகளில் கசியும் இரத்தக் கண்ணீர்

xU ehL my;yJ r%fk; te;jile;jpUf;Fk; tsu;r;rpg;Nghf;fpidf; nfhz;Nl me;ehl;L kf;fspid msT Nfhypd;wp mstpl;Lf;nfhs;s KbAk;.

mt;thWjhd; vk; ,yq;if ehl;bd; mgptpUj;jp tsu;r;rpg; Nghf;fpid nfhz;Nl vk; ehl;ilAk; ty;yuR ehnld;W $wKbAkh?$wpapUf;fyhk;! ehl;by; nrq;Nfhy; Ml;rp jpioj;jpUe;jhy;> jw;NghJ ehl;bd; epiy ghugl;rKs;s gf;fr;rhu;ghd murpay;. ghjpf;fg;gl;Nlhu; mg;ghtp kf;fNs. ,e;epiy Vw;glf; fhuzNk vk; murpay;thjpfspd; mrke;jg;Nghf;F. xU ehl;bd; ePjpj;Jiu nrk;ikahf mikAkhapd; me;ehl;bd; Ml;rpAk; nrk;ikAWk;. vk; ehl;Lr; rl;lk; J}R gbe;J fplf;fpd;wJ.jl;bnaLf;f vtUf;Fk; ijupakpy;iy. ,d;dpiy njhlu;e;jhy; kf;fSf;F ,d;dy;fSk; njhlUk;.

gpupj;jhdpa ehLfs; Ml;rpapd;NghJ vkf;F rl;lf;Nfhitfis jpwk;gl mikj;J nfhLj;Js;sdu;. Mdhy; ,q;Fs;Nshupd; rpe;jidNah m`pk;ir ePq;fpa ,k;ir nray;fshy; Viofspd; capu; Fbf;Fk; ,uj;jf;fhl;Nlwpfsha; khwpf;nfhz;L ,Uf;fpd;wJ.

xU Gwk; Aj;jk;. kWGwk; mbikj;jdk;. vq;Nf nrd;W nfhz;bUf;fpd;wJ vk; ehL? ghjpf;fg;gl;Lf; nfhz;bUf;fpwtu;fs; vk; jkpou;fNs. Aj;jj;jpdhy; ,yq;ifj;jkpou;fs; mbikj;jdj;jpdhy; ,e;jpaj;jkpou;fs;. murpd; rkepiy vjpy; jpzpf;fg;gl;Ls;sJ. mwpahNjhu; gyu;. Aj;jk; KbAk; jUthapy; cs;sjhf gugug;ghd nra;jpfs;. cz;ik xUtNd mwpthd;. mbikj;jdj;jpy; ghjpf;fg;gl;bUf;Fk; vk; kiyaf ,e;jpaj;jkpou;fSf;F tpbT vg;NghJ? fs;sj;Njhzp vkf;F toq;fg;gl;bUf;Fk; caupa gl;lk;. vy;Nyhupd; Vsdg;ghu;itAk; vk;kPNj.

18k; E}w;whz;by; ,e;jpahtpy; ,Ue;J ,q;F te;Js;s vk;kf;fs; 1984 ,y; Rje;jpukilAk; NghJ vkf;Fk; Rje;jpuk; fpilf;Fk; vd vz;zp Vkhe;jNj kPjkhf cs;sJ.,g;NghJk; Mq;fpNyaupd; mbr;Rtl;il gpd;gw;Wk; fk;gdpf;fhuh;fspy; Mzhjpf;fthjpfs; rpyu; vk; kiyaf ngz;fis mbikg;gLj;jp ML>khLfs; NghyNt ,d;Dk; elj;jptUfpd;wdu;. FLk;gk;>r%fk;>rkak;>fyhr;rhuk; vd rpiwfSf;Fs; milf;fg;gl;l tho;f;ifNa ,d;Dk;. nghJthd tuyhw;Wg; ghupankhd;W vk; ,e;jpaj; jkpou;fSf;Fk; cz;L. vk; tUifapd; gpd;Ng ,yq;if ehL Kd;Ndwj; njhlq;fpaJ. mt;tuyhW

tuyhw;Wf;F Kd;gl;l fhyk; KjNy mz;il ehlhd ,e;jpahtpy; ,Ue;J kf;fs; te;J ,yq;ifapy; FbNawj; njhlq;fptpl;ldu;. ,e;jpahtpd; goq;Fb kf;fs;>njw;F tq;fhsk;>xuprh Mfpa gFjpfspy; ,Ue;Jk; fj;jpathu;> jPgfw;gj;jpy; cs;s rPjhGuk; vd;w ,lj;jpy; ,Ue;Jk; ,yq;ifapy; FbNawpdu;. vd;Wk; ,tu;fNs rpq;fstu;fspd; Kd;Ndhu;fs; vd;Dk; fUjg;gLfpd;wJ.

nts;isau;fs; fhyj;jpy;> jkpo;ehl;by; ,Ue;J Vuhskhd kf;fs; ,yq;ifapYk; gh;kh> rpq;fg;G+u; Kjypa [Nuhg;gpa ehLfspYk; FbNaw;wg;gl;ldu;. ntspthLfspy; Ntiy nra;a epiwa Ml;fs; Njitg;gl;ldu;.mjhtJ mbkl;l tpiyfSf;F Ntiy nra;af;$ba kf;fNs mtu;fSf;F Njitg;gl;ldu;. ,e;epiyapy; ,e;jpahtpy; jkpo; ehl;bYk;> ,ju gFjpfspYk; kf;fs; njhif mjpfkhf fhzg;gl;lJ. mg;NghJ mq;Fs;s kf;fSk; tWikapNyNa thbdu;. vdNt ,r; re;ju;g;gj;jpid Mq;fpNyau;fs; gad;gLj;jpf; nfhz;ldu;.

tWik>thq;fpa fld;fis kPs nrYj;j Kbahj epiyik>vt;thNwDk; rk;ghjpf;f Ntz;Lk; vd;w epiy Nghd;wtw;wpdhy; kf;fs; ntspehLfSf;F nrd;W Ntiy nra;a jahuhdhu;fs;. ,jw;fhfNt Mq;fpNyau;fs; fq;fhzpfs; vd;W $wg;gLk;

jufh;fis cUthf;fp ntspehl;L NtiyfSf;F Ml;fs; NjLk; gzpapy; Urp fz;l G+idfshf khwj;njhlq;fpdu;. NkYk; NkYk; gy Nfhg;gpj;Njhl;lq;fisAk; cUthf;fp $ypfspd; vz;zpf;ifia mjpfupf;f njhlq;fpdu;. 1839 Kjy; xg;ge;j $ypfspd; njhif mjpfkhfj; njhlq;fpaJ. mt;thz;by; kl;Lk; 2432 Ngu; ,yq;ifia te;jile;jdu;. 1843 Kjy; 1867 f;Fs; 1445000 Ngu; jkpo;ehl;by; ,Ue;J ,yq;iff;F nfhz;Ltug;gl;ldu;. ,tu;fspy; 839000 Ngu; %d;W Kjy; [e;J Mz;Lfs; tiu Ntiy nra;J tpl;L jkpo; ehl;Lf;F jpUk;gpdu;.

NkYk; 1921 k; Mz;L fzf;nfLg;gpd; NghJ ,yq;ifj; Njhl;lq;fspy; gzpahw;wpa ,e;jpaj; jkpou;fspd; vz;zpf;if 10 yl;rk;. ,J jtpu gy;yhapuf;fzf;fhztu;fs;>NtW njhopy;fspYk;

mbik tpiyf;F nfhz;Ltug;gl;l ,tu;fs; fhyk; fhykhf ,Nj epiyf;F js;sg;gl;ldu;. mjd; gpd; 1983 1984 fhyg;gFjpfspy; ,e;jpa tk;rhtop kf;fs; gyu; tw;GWj;jyhf ,q;fpUe;J ,e;jpahTf;F tpul;lg;gl;ldu;. nrhe;j ge;jq;fisAk;>nrhe;j clikfisAk; ,q;NfNa tpl;Ltpl;L nrhe;j CUf;F Juj;jg;gl;l mk;kf;fspd; epiy gupjhgj;Jf;FupaJ. ,Ug;gpDk; mjd; gpd; te;j ,yq;if murpdhy; kiyaf kf;fSf;F toq;fg;gl;l thf;Fupikia mLj;J ,yq;ifau;fs; vd gpu[hTupik xU rpyUf;F kl;Lk; toq;fg;gl;lJ. ,Ug;gpDk; ,Jtiu vq;fs; yaq;fs; jpUj;jg;glhj epiyapy;> vq;fs; nkhop ,d;dk; capu; ngwhj epiyapy;>jq;fkhk; vkJiog;G ,j;juzpapy; Nghw;wg;glhj epiyapy;>rhuhaf; filfSk; >r%fePjpfSk; >re;jhTk; >ciog;Gr;Ruz;lYk; ehlhSkd;w gk;khj;J gjtpAk; cau;epiyapy;. ,it midj;Jk; khw;wpaikf;fg;gLk; epiyapNyjhd; vk;ktu; ngWtu;. ,uz;lhtJ Kiwahf Rje;jpuk;.

kaq;Fk; mePjp khiaapy; me;j

kiyfspy; frpAk; mtu; fz;zPu;

ePq;Fk; fhyk; xd;W vo

ey;y njhU tpbT Ntz;Lk;.

ehd; Nerpf;Fk; vk;ktu; epiy khWk;tiu vd; Gul;rp jiyg;Gfspy; mLj;jLj;j juTfs; jahuhfpf;Nfhz;NlapUf;Fk;.

njhFg;G

tp.tp[ayypjh

,yq;if Clftpay; fy;Y}up khztp

காதல்

காதல் காற்றை விட வேகமானது ,
எட்டிப்
பிடிக்க முனையாதே இறுதியில் சோர்ந்து விழப்போவது -நீதான் வரலாறு கூறும் காவியங்களை நம்பி உன் வாழ்க்கையை தொலைத்து விடாதே
பார்க்க
சாதாரணமாக தோ
ன்றினாலும்
பட்டாள் சதா ரணமாக மாறிவிடும் .
யோசி ஈடு கொடுத்து யாசகனாக போகிறாயா ?

Wednesday, June 10, 2009

இது கணணி கண்டுபிடிப்பு யுகம் என்பதை நான் மறுக்கிறேன் .
காரணம் என் காதலை இன்னும் அது கண்டுபிடிகவில்லையே